De 9 moduler på Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse

.

Modul 1 - Planlægning af undervisning

FORMÅL

 At kursisten bliver i stand til at planlægge en effektiv undervisning.

LÆRINGSMÅL

 • At kursisten kan planlægge undervisning, som tager udgangspunkt i deltagernes situation
 • At kursisten kan analysere sin deltagergruppe og beskrive formål- og læringsmål for undervisningen
 • At kursisten kan strukturere et undervisningsforløb, så de centrale budskaber træder tydeligt frem.

TEMAER

 • Læring og effekt – hvad skal der til for at deltagerne lærer noget og kan bruge det i deres hverdag?
 • Hvordan planlægger vi med udgangspunkt i deltagernes behov og forudsætninger
 • Didaktiske og pædagogiske overvejelser

 

Modul 2 - Undervisningstræning med feedback

FORMÅL

At kursisten bliver i stand til at gøre sin undervisning engagerende og meningsfuld for deltagerne samt reflektere over sin praksis.

LÆRINGSMÅL

 • At kursisten kan formidle et budskab med overbevisning
 • At kursisten kan gennemføre en deltagerlogisk undervisning
 • At kursisten kan reflektere over egne styrker og udviklingspotentialer som underviser
 • At kursisten kan anvende feedback som refleksions- og læringsmetode

TEMAER

 • Feedback som metode
 • Undervisningsøvelser
 • Refleksion over egne styrker og udviklingsområder

 

Modul 3 - Læring, læringsmiljø og modstand i undervisningen

FORMÅL

At kursisten ved noget om voksnes måde at lære på.

At kursisten er i stand til skabe læringsmiljøer, der fremmer læring.

LÆRINGSMÅL

 • Kursisten kan beskrive nogle af de processer, der kendetegner voksnes læring
 • Kursisten kan argumentere for læringsmiljøets betydning for deltagernes udbytte
 • Kursisten kan forklare hvilke faktorer der fremmer og hæmmer læring, og hvorfor modstand kan opstå
 • Kursisten har strategier til at tackle vanskelige situationer.

TEMAER

 • Hvad vil det sige at lære? – definitioner på læring
 • Hvad skal der til for at skabe et godt læringsmiljø?
 • Hvad er modstand? Hvordan kan underviseren arbejde konstruktivt med vanskelige situationer?

 

Modul 4 - Undervisningsmetoder & principper (dag 1) - Dialog & styring (dag 2)

FORMÅL

At kursisten får flere redskaber til at udvikle engageret og afvekslende undervisning, som passer til deltagerne.

LÆRINGSMÅL

 • At kursisten kan beskrive fordele og ulemper ved en række metoder
 • At kursisten kan anvende sin viden om undervisningsprincipper til at planlægge varieret og effektiv undervisning
 • At kursisten kan anvende dialog i undervisningen.

TEMAER

 • Undervisningsmetoder – dialog og styring - pædagogisk grundsyn.

 

Modul 5 - Underviserens rolle og personlige kommunikation

FORMÅL

At kursisten bliver i stand til at bruge sin personlige kommunikation og sin rolle bevidst til at skabe ligeværdige møder og rum for refleksion og læring.

LÆRINGSMÅL

 • Kursisten ved, hvad der skal til for at skabe et anerkendende læringsmiljø
 • Kursisten er bevidst om, hvordan den personlige kommunikation påvirker deltagernes mulighed for at lære
 • Kursisten kan skifte mellem forskellige lærerroller og status, afhængig af behov og situation
 • Kursisten har en større opmærksomhed på, hvad der trigger ham/hende.

TEMAER

 • Underviseren som rammesætter og kulturskaber
 • Mønstre i kommunikation
 • Kropssprogets betydning
 • At se kritik som en mulighed fremfor en trussel
 • At give den ”svære besked” uden at krænke modtageren.

Modul 6 - Flipped learning (dag 1) Evaluering og transfer (dag 2)

FORMÅL

 • At kursisten kan anvende videoer i undervisningen
 • At kursisten kan planlægge med henblik på at skabe effekt af sin undervisning
 • At kursisten bliver i stand til bruge evaluering som et lærings – og udviklingsredskab.

LÆRINGSMÅL

 • At kursisten kan fremstille en læringsvideo og uploade den til YouTube
 • At kursisten kan stilladsere en video – og på den måde anvende den som led i en aktiv læreproces
 • At kursisten kan udvælge og anvende egnede evalueringsformer
 • At kursisten ved, hvad der skal til for at fremme transfer.

TEMAER

 • Flipped learning - video i undervisningen
 • Evalueringsformer som underviseren kan anvende før, under og efter undervisningen
 • Hvad kursisten som underviser kan gøre for at undervisningen får effekt i praksis.

 

Modul 7 - Samtaler og spørgsmål (dag 1) Grupper og samarbejde (dag 2)

Dag 1: Kunsten at stille spørgsmål i undervisningen

FORMÅL

At kursisten kan stille relevante spørgsmål i undervisningen.

LÆRINGSMÅL

 • At kursisten kan anvende forskellige spørgsmålstyper
 • At kursisten kan skabe gode betingelser for refleksion i undervisningen

 TEMAER

 • Hvordan kan dialog fremme læreprocesser?
 • Hvilke spørgsmål åbner for refleksion?

 

Dag 2:

FORMÅL

At træne planlægning og tilrettelæggelse af en pædagogisk dag sammen med kolleger samt at kunne reflektere og begrunde de pædagogiske valg.

LÆRINGSMÅL

 • At kursisten kan indgå i et produktivt samarbejde omkring undervisningsplanlægning
 • At kursisten kan planlægge og tilrettelægge et varieret undervisningsforløb
 • At kursisten kan begrunde de valg, der træffes med brug af pædagogiske/didaktiske teorier

TEMAER

 • Hvad gør et samarbejde effektivt?
 • Hvad sker der i grupper?
 • Planlægning af undervisning med kollegaer
 • Pædagogisk/didaktisk refleksion over valg af metoder, principper m.v. i forløbsplanen

Pædagogiske og didaktiske refleksioner – fremlæggelse af gruppeopgaver fra modul 7

FORMÅL

At kursisterne bliver bevidste og reflekterede praktikere / undervisningsplanlæggere.

LÆRINGSMÅL

 • At kursisterne kan argumentere og begrunde deres pædagogiske og didaktiske valg i forløbsplanen.

 

Modul 8 -  Samarbejde og undervisningsplanlægning - fortsat

Dag 1: Planlægning i grupper

Dag 2: Fremlæggelse af gruppernes pædagogiske didaktiske begrundelser og overvejelser med feedback

 

Modul 9 - Undervisningstræning med feedback

FORMÅL

At kursisten bliver i stand til at gøre sin undervisning engagerende og meningsfuld for sine deltagere samt reflektere over sin praksis.

LÆRINGSMÅL

 • At kursisten kan formidle et budskab med overbevisning
 • At kursisten kan gennemføre en deltagerlogisk undervisning
 • At kursisten kan reflektere over egne styrker og udviklingspotentialer som underviser
 • At kursisten kan anvende feedback som refleksions- og læringsmetode

TEMAER

 • Feedback som refleksions- og læringsmetode
 • Undervisningsøvelser
 • Refleksion over egne styrker og udviklingsområder